ප්රවර්ගය ස්ට්රෝබෙරි සිටුවීම

වැඩෙන ස්ට්රෝබෙරි වර්ග "එල්සැන්ටා": සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම
ස්ට්රෝබෙරි සිටුවීම

වැඩෙන ස්ට්රෝබෙරි වර්ග "එල්සැන්ටා": සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ස්ට්රෝබෙරි, හෝ ගෙවතු ස්ට්රෝබෙරි - පළමු ගිම්හාන බෙරි වලින් එකක් වන අතර, එහි පෙනුම ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් උනන්දුවෙන් බලා සිටී. එමනිසා, තදාසන්න ප්‍රදේශවල හිමිකරුවන් තම රෝපණය සඳහා අවම වශයෙන් කුඩා ප්‍රදේශයක්වත් ගෙදර හැදූ ඉස්ම සහිත හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න බෙරි වර්ග සඳහා වෙන් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි. බොහෝ විට සිදුවන්නේ, උදාහරණයක් ලෙස වර්ග මීටර් හයසියයක භූමියක, හරිතයන් සහ එළවළු සහ විවිධ බෙරි වර්ග මේසය මත තැබීමට හැකි තරම් බෝග වගා කිරීමට මට අවශ්‍ය බවය.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්ට්රෝබෙරි සිටුවීම

වැඩෙන ස්ට්රෝබෙරි වර්ග "එල්සැන්ටා": සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ස්ට්රෝබෙරි, හෝ ගෙවතු ස්ට්රෝබෙරි - පළමු ගිම්හාන බෙරි වලින් එකක් වන අතර, එහි පෙනුම ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් උනන්දුවෙන් බලා සිටී. එමනිසා, තදාසන්න ප්‍රදේශවල හිමිකරුවන් තම රෝපණය සඳහා අවම වශයෙන් කුඩා ප්‍රදේශයක්වත් ගෙදර හැදූ ඉස්ම සහිත හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න බෙරි වර්ග සඳහා වෙන් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි. බොහෝ විට සිදුවන්නේ, උදාහරණයක් ලෙස වර්ග මීටර් හයසියයක භූමියක, හරිතයන් සහ එළවළු සහ විවිධ බෙරි වර්ග මේසය මත තැබීමට හැකි තරම් බෝග වගා කිරීමට මට අවශ්‍ය බවය.
තව දුරටත් කියවන්න