ප්රවර්ගය ඇප්රිකොට් ඇටයේ බෝග

ඇප්රිකොට් ඇටයේ කප්පාදු කිරීම ඉතා වැදගත් හා අත්‍යවශ්‍ය සත්කාර අවධියකි.
ඇප්රිකොට් ඇටයේ බෝග

ඇප්රිකොට් ඇටයේ කප්පාදු කිරීම ඉතා වැදගත් හා අත්‍යවශ්‍ය සත්කාර අවධියකි.

උයනේ පලතුරු ගස් සාර්ථක වර්ධනය හා ගෙඩි සඳහා ඔවුන් රැකබලා සහ ඔවුන් රැක බලා ගත යුතුය. එවැනි සත්කාර වල වැදගත්ම අදියර වන්නේ ගෙවතු ගස් කප්පාදු කිරීමයි. මෙම නීතිය ඇප්රිකොට් ඇටයේ ගස ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් අවශ්ය වන අතර ඝන අතු විහිදී ඇති අතරම ඉතාම නම්යශීලී ශාඛා ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ බෝග

ඇප්රිකොට් ඇටයේ කප්පාදු කිරීම ඉතා වැදගත් හා අත්‍යවශ්‍ය සත්කාර අවධියකි.

උයනේ පලතුරු ගස් සාර්ථක වර්ධනය හා ගෙඩි සඳහා ඔවුන් රැකබලා සහ ඔවුන් රැක බලා ගත යුතුය. එවැනි සත්කාර වල වැදගත්ම අදියර වන්නේ ගෙවතු ගස් කප්පාදු කිරීමයි. මෙම නීතිය ඇප්රිකොට් ඇටයේ ගස ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් අවශ්ය වන අතර ඝන අතු විහිදී ඇති අතරම ඉතාම නම්යශීලී ශාඛා ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ බෝග

රතු කම්මුල් ඇප්රිකොට් ඇටයේ: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ සහ වගා කෘෂි තාක්ෂණය

විශාල ප්‍රභේද අතර රතු-කම්මුල් ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්‍රභේදය කැපී පෙනෙන රතු පැති ඇති විශාල හා සුවඳැති පලතුරු වලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය. එවැනි ඇප්රිකොට් ඇට පහසුවෙන් ඕනෑම මේසයක සැරසිලි කිරීමක් පමණක් නොව, ඒවා නිසැකවම අයිතිකරුගේ අභිමානය වනු ඇත. මෙම පලතුරු ගස රතු ඇප්රිකොට් ඇටයේ බීජ පැල නිසි ලෙස වගා කිරීමට තරම් අශෝභන වුවත්, ඔබ සමහර සූක්ෂ්මතා, නිර්දේශ සහ රැකවරණය පිළිබඳ නීති දැන සිටිය යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න