ප්රවර්ගය ස්වෙට්ලියන්කා

පළිබෝධ සහ වයිබර්නම් රෝග සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?
ස්වෙට්ලියන්කා

පළිබෝධ සහ වයිබර්නම් රෝග සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

කලිනා සැවොම දන්නා පඳුරු ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය සුව ගුණ සහිත බෙරි ලබා දෙයි. නමුත් කලිනා සමහර විට පළිබෝධ සහ රෝග ජය ගනී. ඔවුන් ඇයට බොහෝ කරදර ලබා දෙයි: ඔවුන් කොළ සහ මල් අනුභව කොට හානි කරයි, අස්වැන්න ප්‍රමාණයට අහිතකර ලෙස බලපායි. වයිබර්නම් පළිබෝධකයන් සහ ඒවා පාලනය කරන්නේ කෙසේද? කලිනස් කොළ කුරුමිණියා කොළ කුරුමිණියන් රෝපණය කළ වයිබර්නම් පඳුරු සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ හැකි අතර මෙම පළිබෝධකයන්ට එරෙහි සටන ඉතා අපහසු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්වෙට්ලියන්කා

ඇස්පරගස් ප්‍රධාන රෝග පිළිබඳ විස්තරය, වැළැක්වීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම

ඇස්පරගස් කහ පැහැයට හැරී වැසි ඇති බවට බොහෝ මල් සැරසිලි කරුවන් චෝදනා කරයි, එබැවින් මෙම ලිපිය සැලසුම් කර ඇත්තේ රෝගී ශාකයක් සමඟ කළ යුත්තේ කුමක්ද සහ රෝගයට හේතු කාරකය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට පැවසීමටය. ඇස්පරගස් ඇතිවිය හැකි ගැටළු සහ රෝග, ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඇස්පරගස් ඇස්පරගස් පවුලට අයත් වේ. Это многолетняя лиана, которая имеет тонкие гибкие стебли и листовидные побеги, напоминающие иголки.
තව දුරටත් කියවන්න
ස්වෙට්ලියන්කා

පළිබෝධ සහ වයිබර්නම් රෝග සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

කලිනා සැවොම දන්නා පඳුරු ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය සුව ගුණ සහිත බෙරි ලබා දෙයි. නමුත් කලිනා සමහර විට පළිබෝධ සහ රෝග ජය ගනී. ඔවුන් ඇයට බොහෝ කරදර ලබා දෙයි: ඔවුන් කොළ සහ මල් අනුභව කොට හානි කරයි, අස්වැන්න ප්‍රමාණයට අහිතකර ලෙස බලපායි. වයිබර්නම් පළිබෝධකයන් සහ ඒවා පාලනය කරන්නේ කෙසේද? කලිනස් කොළ කුරුමිණියා කොළ කුරුමිණියන් රෝපණය කළ වයිබර්නම් පඳුරු සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ හැකි අතර මෙම පළිබෝධකයන්ට එරෙහි සටන ඉතා අපහසු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න