ප්රවර්ගය කල් පවතින pear වර්ග

පෙයාර්ස් වර්ග: විශේෂාංග, වාසි, අවාසි, ෆොටෝ
කල් පවතින pear වර්ග

පෙයාර්ස් වර්ග: විශේෂාංග, වාසි, අවාසි, ෆොටෝ

රසවත් ඉදුණු පෙයාර්ස් වල පංකා මෑතකදී අප තුළ මුල් බැස ඇති ගසක විවිධ ප්‍රභේදවල පැවැත්ම ගැන බොහෝ විට දනී. පෙයාර්ස් වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ අවශ්‍ය අත්දැකීම් මෙන්ම අපගේ අක්ෂාංශ වල විවිධ ප්‍රභේදවල වැඩීමේ සුවිශේෂතාද විශ්වාසයෙන් යුතුව උද්‍යාන හිමියන් බෙදා ගනී. මැද මංතීරුවට සුදුසු පෙයාර්ස් වර්ග අතර ගිම්හානයේ දෙවන භාගයේ මැද භාගයේ ඉදුණු අය සිටින අතර අනෙක් අය සරත් early තුවේ මුල් භාගයේ ඉදවීමට ඉඩ ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
කල් පවතින pear වර්ග

පෙයාර්ස් වර්ග: විශේෂාංග, වාසි, අවාසි, ෆොටෝ

රසවත් ඉදුණු පෙයාර්ස් වල පංකා මෑතකදී අප තුළ මුල් බැස ඇති ගසක විවිධ ප්‍රභේදවල පැවැත්ම ගැන බොහෝ විට දනී. පෙයාර්ස් වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ අවශ්‍ය අත්දැකීම් මෙන්ම අපගේ අක්ෂාංශ වල විවිධ ප්‍රභේදවල වැඩීමේ සුවිශේෂතාද විශ්වාසයෙන් යුතුව උද්‍යාන හිමියන් බෙදා ගනී. මැද මංතීරුවට සුදුසු පෙයාර්ස් වර්ග අතර ගිම්හානයේ දෙවන භාගයේ මැද භාගයේ ඉදුණු අය සිටින අතර අනෙක් අය සරත් early තුවේ මුල් භාගයේ ඉදවීමට ඉඩ ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න