Cyclamen රෝග

Cyclamen රෝග ප්රධාන වර්ග සහ ඒවාට ප්රතිකාර කළ යුතු ආකාරය

සයික්ලැමෙන් යනු සුන්දර ටියුබෙරස් බහු වාර්ෂික ශාකයකි. පුෂ්පය සාපේක්ෂව කුඩා වන අතර පුළුල් කොළ සහ දීප්තිමත් මල් මත සිත්ගන්නාසුලු රටාවක් ඇත. අවාසනාවකට, සයිලමෙන් රෝගය හා විවිධ කෘමි උවදුරුවලට ගොදුරු වීමේ හැකියාව ඇත. ඒවා අතර: බැක්ටීරියා, වෛරස් සහ නොවන වසංගතවල ඇති අනෙකුත් රෝග, මල් හට නුසුදුසු රැකවරණයක් ආරම්භ වීමෙනි.
තව දුරටත් කියවන්න