ලොසිනොස්ට්‍රොව්ස්කායා

උතුරේ කැරට්: හොඳම වර්ග සහ ඒවායේ විස්තර

කැරට් වැනි එළවළු දිගු කලක් තිස්සේ මිනිසුන් විසින් වගා කර ඇති අතර සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අරමුණු සඳහා භාවිතා කරයි. මූලික වශයෙන්, මෙම සංස්කෘතිය පුද්ගලික භාවිතය සඳහා වර්ධනය වේ, මන්ද කැරට් මිනිස් සිරුරට ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. මෙම තැඹිලි මූල බෝගය සයිබීරියානු දේශගුණය තුළ පවා මෙම ශාක වගා කිරීමට ඉඩ සලසන තරමක් අව්‍යාජ සංස්කෘතියකි.
තව දුරටත් කියවන්න