ප්රවර්ගය මෙල්බා

මොස්කව් කලාපය සඳහා ඇපල් වර්ග
මෙල්බා

මොස්කව් කලාපය සඳහා ඇපල් වර්ග

සුඛෝපභෝගී සපුෂ්පක ඇපල් වතුයායේ විශ්මය ජනකත්වයට එරෙහි විය හැක්කේ කාටද? ඕනෑම වැඩිහිටියෙකු හා දරුවෙකු මෙම පුදුමාකාර පලතුරු වල සුවඳ සහ නැවුම් රසය ගැන හුරුපුරුදුය. මෙම අද්විතීය පලතුර ශීත in තුවේ දී පරිපූර්ණ ලෙස සංරක්ෂණය කර ඇති අතර හිම සමයේදී අපගේ ශරීරය ප්‍රයෝජනවත් ද්‍රව්‍ය වලින් සංතෘප්ත කරයි. ඔබ ඇපල් වතුයායක් සිටුවීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබ එය බැරෑරුම් ලෙස ගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
මෙල්බා

මොස්කව් කලාපය සඳහා ඇපල් වර්ග

සුඛෝපභෝගී සපුෂ්පක ඇපල් වතුයායේ විශ්මය ජනකත්වයට එරෙහි විය හැක්කේ කාටද? ඕනෑම වැඩිහිටියෙකු හා දරුවෙකු මෙම පුදුමාකාර පලතුරු වල සුවඳ සහ නැවුම් රසය ගැන හුරුපුරුදුය. මෙම අද්විතීය පලතුර ශීත in තුවේ දී පරිපූර්ණ ලෙස සංරක්ෂණය කර ඇති අතර හිම සමයේදී අපගේ ශරීරය ප්‍රයෝජනවත් ද්‍රව්‍ය වලින් සංතෘප්ත කරයි. ඔබ ඇපල් වතුයායක් සිටුවීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබ එය බැරෑරුම් ලෙස ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න