ප්රවර්ගය හයිඩ්‍රොපොනික්

හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද, පසකින් තොරව ස්ට්‍රෝබෙරි වගා කරන්නේ කෙසේද
හයිඩ්‍රොපොනික්

හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද, පසකින් තොරව ස්ට්‍රෝබෙරි වගා කරන්නේ කෙසේද

හයිඩ්‍රොපොනික් හරහා ශාක වගා කිරීමේ ක්‍රමය - දීර් known කාලයක් තිස්සේ දැනගෙන තිබේ. හයිඩ්‍රොපොනික් වල පළමු සාම්පල බැබිලෝනියේ "එල්ලෙන උද්‍යාන" සහ පාවෙන උද්‍යාන වලට ආරෝපණය කර ඇති අතර ඒවා මූර්ෂ් ඇස්ටෙක්ගේ කාලයේ නිර්මාණය කරන ලද්දකි. හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද? ඉතින් හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද? හයිඩ්‍රොපොනික්ස් යනු පසකින් තොරව හරිතයන්, එළවළු සහ පලතුරු වගා කිරීමේ ක්‍රමයකි.

තව දුරටත් කියවන්න
හයිඩ්‍රොපොනික්

හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද, පසකින් තොරව ස්ට්‍රෝබෙරි වගා කරන්නේ කෙසේද

හයිඩ්‍රොපොනික් හරහා ශාක වගා කිරීමේ ක්‍රමය - දීර් known කාලයක් තිස්සේ දැනගෙන තිබේ. හයිඩ්‍රොපොනික් වල පළමු සාම්පල බැබිලෝනියේ "එල්ලෙන උද්‍යාන" සහ පාවෙන උද්‍යාන වලට ආරෝපණය කර ඇති අතර ඒවා මූර්ෂ් ඇස්ටෙක්ගේ කාලයේ නිර්මාණය කරන ලද්දකි. හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද? ඉතින් හයිඩ්‍රොපොනික් යනු කුමක්ද? හයිඩ්‍රොපොනික්ස් යනු පසකින් තොරව හරිතයන්, එළවළු සහ පලතුරු වගා කිරීමේ ක්‍රමයකි.
තව දුරටත් කියවන්න