ප්රවර්ගය මුල් මිදි වර්ග

මුල් මිදි හොඳම වර්ග
මුල් මිදි වර්ග

මුල් මිදි හොඳම වර්ග

හොඳ මුල් මිදි යනු කුමක්ද? ඔහු කෙතරම් ඉක්මණින් ඉදෙමින් ඇත්ද යත් දිලීර රෝග ඔහුගේ වර්ධනය සමඟ වේගවත් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, අනෙක් අය අස්වැන්න පමණක් අපේක්ෂා කරන විට ඔබට අව්ව බෙරී භුක්ති විඳිය හැකිය. මුල් මිදි ප්‍රභේදය "වයලට්" මිදි ප්‍රභේදය "වයලට්" යනු මුල් ප්‍රභේදයන්ය. එය දැඩි ඉෙමොලිමන්ට් වලට ප්රමාණවත් ලෙස ප්රතිරෝධී වන අතර විවිධ රෝග වලට ඉහළ ප්රතිරෝධයක් ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
මුල් මිදි වර්ග

මුල් මිදි හොඳම වර්ග

හොඳ මුල් මිදි යනු කුමක්ද? ඔහු කෙතරම් ඉක්මණින් ඉදෙමින් ඇත්ද යත් දිලීර රෝග ඔහුගේ වර්ධනය සමඟ වේගවත් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, අනෙක් අය අස්වැන්න පමණක් අපේක්ෂා කරන විට ඔබට අව්ව බෙරී භුක්ති විඳිය හැකිය. මුල් මිදි ප්‍රභේදය "වයලට්" මිදි ප්‍රභේදය "වයලට්" යනු මුල් ප්‍රභේදයන්ය. එය දැඩි ඉෙමොලිමන්ට් වලට ප්රමාණවත් ලෙස ප්රතිරෝධී වන අතර විවිධ රෝග වලට ඉහළ ප්රතිරෝධයක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න