හරිතාගාර උණුසුම් කිරීම

හරිතාගාර උණුසුම් කිරීම සඳහා විකල්ප, තමන්ගේම දෑතින් උණුසුම සාදා ගන්නේ කෙසේද

හරිතාගාර වසර පුරා තාප ස්ථායී භෝග වගා කිරීමට හා අස්වැන්න නෙළා ගැනීමට යොදා ගනී. එවැනි මෝස්තර විවිධ ප්‍රමාණවලින් විය හැකිය: කුඩා ගෘහයේ සිට තොග කාර්මික දක්වා. සෑම අවස්ථාවකම හරිතාගාර උණුසුම් කිරීම සඳහා විවිධ උපකරණ භාවිතා කළ හැකිය. එබැවින්, කාර්මික ගොඩනැගිලිවල උපකරණ සඳහා තාපන පද්ධති බෙදා හැරීමේ හා ස්ථාපනය කිරීමේ විශේෂ සංවිධානවල නියැලී සිටී නම්, කුඩා පෞද්ගලික හරිතාගාර ඔබේම දෑතින් සන්නද්ධ කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න