ගල් රෝස මල් බෝ කිරීම

නිවසේ ගල් රෝස මල් වැඩීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු දේ

බොහෝ විට අපට තරුණ ඇඳක් දැකිය හැකිය (නැතහොත් එය "ගල් රෝස" ලෙස හැඳින්වේ), මල් පිට්ටනියක එළිමහනේ රෝපණය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, තරුණයා හොඳින් ජීවත් වන අතර නිවසේ මුල් බැස ගන්න, ඔබ එය භාජනවලට දමා ජනෙල් කවුළුවක තබන්නේ නම්. එය අභිජනන පැලෑටි වල මෙම අනුවාදයේ ලක්ෂණ ගැන පමණි, අපි පහත සාකච්ඡා කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න