ප්රවර්ගය වගාව

පෘථිවිය හෑරීම සඳහා මෙවලම් වර්ග
වගාව

පෘථිවිය හෑරීම සඳහා මෙවලම් වර්ග

භූමියේ වැඩ කිරීම පහසු නැත, එබැවින් අවශ්‍ය වැඩ ප්‍රමාණය ඉටු කිරීමට පමණක් නොව එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බෙහෙවින් පහසුකම් සපයන වඩාත් පහසු උපකරණ තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඉලිප්සාකාර සිදුරු සහිත ස්පේඩ් යනු සිදුරු සහිත ස්පේඩ් එකක් උයනේ මෙන්ම ගෙවතු බිම්වලද ඉතා පහසු මෙවලමකි. මෙම මෙවලම අල හෑරීමේදී සහ පොළොව හෑරීමේදී, පසෙහි එක් එක් කොටස් ලිහිල් කිරීමේදී භාවිතා වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
වගාව

පෘථිවිය හෑරීම සඳහා මෙවලම් වර්ග

භූමියේ වැඩ කිරීම පහසු නැත, එබැවින් අවශ්‍ය වැඩ ප්‍රමාණය ඉටු කිරීමට පමණක් නොව එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බෙහෙවින් පහසුකම් සපයන වඩාත් පහසු උපකරණ තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඉලිප්සාකාර සිදුරු සහිත ස්පේඩ් යනු සිදුරු සහිත ස්පේඩ් එකක් උයනේ මෙන්ම ගෙවතු බිම්වලද ඉතා පහසු මෙවලමකි. මෙම මෙවලම අල හෑරීමේදී සහ පොළොව හෑරීමේදී, පසෙහි එක් එක් කොටස් ලිහිල් කිරීමේදී භාවිතා වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
පාංශු ප්රතිකාර

පසෙහි හානිකර දේ: භූමිය වගා කරන්නේ කෙසේද?

හැරෝරින් යනු බෝග වගා කිරීමේ වඩාත්ම දැවැන්ත, කාර්යක්ෂම, tive ලදායී, විශ්වීයව ප්‍රවේශ විය හැකි සහ ලාභදායී ක්‍රමය ලෙස සැලකේ. ඔබේ ඉඩම් කැබැල්ල ප්‍රවේශමෙන් හා නිවැරදිව සීසෑමට නම්, ක්‍රියා පටිපාටියේ සූක්ෂ්ම දේ ගැන හුරු වන්න. එය කුමක් සඳහා ද?
තව දුරටත් කියවන්න