ප්රවර්ගය ඇන්තූරියම්

කුමන ඇන්තූරියම් ප්‍රභේද උද්‍යානකරුවන් අතර ජනප්‍රියය
ඇන්තූරියම්

කුමන ඇන්තූරියම් ප්‍රභේද උද්‍යානකරුවන් අතර ජනප්‍රියය

ඇන්තූරියම් ෆ්ලෙමින්ගෝ මල ලෙසද හැඳින්වේ. එහි මල් වල චතුරස්ර හෝ රොම්බි ශාක අතර විවිධ ඇන්තූරියම් වර්ග වන අතර එය ජනප්රිය කරයි. ඔබ දන්නවාද? ඇන්තූරියම් ප්‍රභේද දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක දන්නා අතර ඉන් 100 ක් පමණ උයනේ වගා කරන අතර තිහක් පමණ ගෘහස්ථව වගා කෙරේ. ගෘහස්ථ ඇන්තූරියම් මල් කාණ්ඩ තුනකට බෙදා ඇත: හරිත පත්‍ර, විචිත්‍ර සහ මල්.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇන්තූරියම්

කුමන ඇන්තූරියම් ප්‍රභේද උද්‍යානකරුවන් අතර ජනප්‍රියය

ඇන්තූරියම් ෆ්ලෙමින්ගෝ මල ලෙසද හැඳින්වේ. එහි මල් වල චතුරස්ර හෝ රොම්බි ශාක අතර විවිධ ඇන්තූරියම් වර්ග වන අතර එය ජනප්රිය කරයි. ඔබ දන්නවාද? ඇන්තූරියම් ප්‍රභේද දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක දන්නා අතර ඉන් 100 ක් පමණ උයනේ වගා කරන අතර තිහක් පමණ ගෘහස්ථව වගා කෙරේ. ගෘහස්ථ ඇන්තූරියම් මල් කාණ්ඩ තුනකට බෙදා ඇත: හරිත පත්‍ර, විචිත්‍ර සහ මල්.
තව දුරටත් කියවන්න