ප්රවර්ගය බැසිල් බීජ

බැසිල් වපුරන ආකාරය, ඩැචාහි කුළුබඩු වගා කිරීම
බැසිල් බීජ

බැසිල් වපුරන ආකාරය, ඩැචාහි කුළුබඩු වගා කිරීම

අපේ ගෘහණියන් මෑතකදී වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කිරීමට පටන් ගෙන ඇති කුළුබඩු සහිත හරිතයන් අතර, බැසිල් විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. වාසනාවකට මෙන්, අපගේ උද්‍යානවල බැසිල් තණකොළ හොඳින් වැඩිය හැකි බැවින් ගබඩාවේ එය මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත, අපි දැන් එය වගා කිරීමේ රහස් බෙදා ගනිමු. බැසිල් සමඟ දැන හඳුනා ගැනීම: ශාකයේ විස්තරය හරියටම බැසිල් වැඩෙන තැන ස්වල්ප දෙනෙක් දන්නා කරුණකි, එබැවින් උණුසුම් ඉතාලි වෙරළ තීරයන් බොහෝ විට එයට හේතු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බැසිල් බීජ

බැසිල් වපුරන ආකාරය, ඩැචාහි කුළුබඩු වගා කිරීම

අපේ ගෘහණියන් මෑතකදී වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කිරීමට පටන් ගෙන ඇති කුළුබඩු සහිත හරිතයන් අතර, බැසිල් විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. වාසනාවකට මෙන්, අපගේ උද්‍යානවල බැසිල් තණකොළ හොඳින් වැඩිය හැකි බැවින් ගබඩාවේ එය මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත, අපි දැන් එය වගා කිරීමේ රහස් බෙදා ගනිමු. බැසිල් සමඟ දැන හඳුනා ගැනීම: ශාකයේ විස්තරය හරියටම බැසිල් වැඩෙන තැන ස්වල්ප දෙනෙක් දන්නා කරුණකි, එබැවින් උණුසුම් ඉතාලි වෙරළ තීරයන් බොහෝ විට එයට හේතු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න