මිරිස් වලට වතුර දැමීම

ඔබේ windowsill මත Myrtle සාමාන්ය - සදාහරිත පඳුරු

මර්ට්ල් යනු ශාකයේ ඉතා රසවත් නියෝජිතයෙකි. ඔහු ගැන බොහෝ ජනප්රවාද හා පුරාවෘතයන් ඇත, එය සුවඳ ද්රව්ය ලෙස භාවිතා, ඖෂධීය අරමුණු සඳහා සුවඳ විලවුන් භාවිතා වේ. Myrtle සතුව phytoncidal ගුණ ඇති අතර එහි අර්ථය එය ගෘහ අලංකාරය පමණක් නොව, එය තුළ වාතය සුව කරයි. ඔබ මෙම ආශ්චර්යය බලාගාරය අත්පත් කර ගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඒ පිළිබඳව අපි ඔබට ප්රයෝජනවත් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න