ප්රවර්ගය චිකන් රෝග

"Lozeval" අයදුම් කරන ආකාරය, භාවිතා කරන ක්‍රම සහ මාත්‍රාව
චිකන් රෝග

"Lozeval" අයදුම් කරන ආකාරය, භාවිතා කරන ක්‍රම සහ මාත්‍රාව

"Lozeval" යන drug ෂධය කුරුල්ලන්ට, මී මැස්සන්ට සහ සතුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මෙවලමකි. Lose ෂධය "Loseval": විස්තරය සහ සංයුතිය "Loseval" යනු ඩිමෙටයිල් සල්ෆොක්සයිඩ් මිශ්‍රණයක ජලය, පොලිඑතිලීන් ඔක්සයිඩ්, මෝෆොලීනියම් / 3-මෙතිල්-1,2,4-ට්‍රයසෝල් -5-යල්තියෝ / ඇසිටේට්, එටෝනියම් එකතු කිරීම සමඟ ට්‍රයසෝල් හි විෂමජාතීය සංයෝගයකි.

තව දුරටත් කියවන්න
චිකන් රෝග

"Lozeval" අයදුම් කරන ආකාරය, භාවිතා කරන ක්‍රම සහ මාත්‍රාව

"Lozeval" යන drug ෂධය කුරුල්ලන්ට, මී මැස්සන්ට සහ සතුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මෙවලමකි. Lose ෂධය "Loseval": විස්තරය සහ සංයුතිය "Loseval" යනු ඩිමෙටයිල් සල්ෆොක්සයිඩ් මිශ්‍රණයක ජලය, පොලිඑතිලීන් ඔක්සයිඩ්, මෝෆොලීනියම් / 3-මෙතිල්-1,2,4-ට්‍රයසෝල් -5-යල්තියෝ / ඇසිටේට්, එටෝනියම් එකතු කිරීම සමඟ ට්‍රයසෝල් හි විෂමජාතීය සංයෝගයකි.
තව දුරටත් කියවන්න