ප්රවර්ගය කව්පි

මුං ඇට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද, එහි කැලරි කීයක් තිබේද සහ ඇතුළත් කර ඇති දේ
කව්පි

මුං ඇට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද, එහි කැලරි කීයක් තිබේද සහ ඇතුළත් කර ඇති දේ

කව්පි යනු මානව වර්ගයා විසින් වගා කරන ලද පුරාණ රනිල කුලයට අයත් ශාකයකි. ළමුන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා වඩාත් ප්‍රිය කරන වසන්ත-ගිම්හාන ප්‍රණීත ආහාරයක් වන්නේ තරුණ, පැණිරස හා නැවුම් හරිත ඇට, උයනේ සිට නැවුම්, එබැවින් විශිෂ්ට රසයට අමතරව මෙම ශාකය අපව සතුටු කළ හැකි වෙනත් දේ සොයා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කව්පි

මුං ඇට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද, එහි කැලරි කීයක් තිබේද සහ ඇතුළත් කර ඇති දේ

කව්පි යනු මානව වර්ගයා විසින් වගා කරන ලද පුරාණ රනිල කුලයට අයත් ශාකයකි. ළමුන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා වඩාත් ප්‍රිය කරන වසන්ත-ගිම්හාන ප්‍රණීත ආහාරයක් වන්නේ තරුණ, පැණිරස හා නැවුම් හරිත ඇට, උයනේ සිට නැවුම්, එබැවින් විශිෂ්ට රසයට අමතරව මෙම ශාකය අපව සතුටු කළ හැකි වෙනත් දේ සොයා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න