ප්රවර්ගය වසන්තයේ දී සුදුළූණු රෝපණය කිරීම

වසන්ත රෝපණ සුදුළූණු සඳහා ඉහළම උපදෙස්
වසන්තයේ දී සුදුළූණු රෝපණය කිරීම

වසන්ත රෝපණ සුදුළූණු සඳහා ඉහළම උපදෙස්

සුදුළූණු යනු වඩාත් ප්‍රසිද්ධ ලූනු ශාක වලින් එකක් වන අතර එය එළවළු, කුළුබඩු සහ .ෂධ වේ. සෑම කෙනෙකුම ඔහුගේ කුළුබඩු රසයේ රසිකයන් ලෙස හැඳින්විය නොහැකි වුවද, ඔහුගේ සුව ගුණාංග ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ අභියෝග කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. ඒ අතරම, මානව වර්ගයා සහස්‍ර ගණනාවක් තිස්සේ සුදුළූණු වගා කර ඇති අතර, අප සෑම කෙනෙකුටම එය සෑම වත්තකම පහසුවෙන් සොයාගත හැකි සාමාන්‍ය ශාකයක් බවට පත්ව ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
වසන්තයේ දී සුදුළූණු රෝපණය කිරීම

වසන්ත රෝපණ සුදුළූණු සඳහා ඉහළම උපදෙස්

සුදුළූණු යනු වඩාත් ප්‍රසිද්ධ ලූනු ශාක වලින් එකක් වන අතර එය එළවළු, කුළුබඩු සහ .ෂධ වේ. සෑම කෙනෙකුම ඔහුගේ කුළුබඩු රසයේ රසිකයන් ලෙස හැඳින්විය නොහැකි වුවද, ඔහුගේ සුව ගුණාංග ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ අභියෝග කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. ඒ අතරම, මානව වර්ගයා සහස්‍ර ගණනාවක් තිස්සේ සුදුළූණු වගා කර ඇති අතර, අප සෑම කෙනෙකුටම එය සෑම වත්තකම පහසුවෙන් සොයාගත හැකි සාමාන්‍ය ශාකයක් බවට පත්ව ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න