චාරිකා ගැන සැලකිලිමත් වන්න

ඔබේ වෙබ් අඩවියේ තාරකා වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

Astra යනු විවිධාකාර වර්ණ හා හැඩවලින් යුත් විවිධ වර්ණ. වර්ණ චිකිත්සකයින් සොයා නොගන්නේ කහ තැඹිලි සහ කොළ වර්ණයෙනි. වර්ණ ලෝකයේ ඉතා බහුලව දක්නට නැති ද්විත්ව වර්ණ කූරු පවා තිබේ. මෙය Gardeners උනන්දුව හේතු සහ භූ නිර්මාණ සැලසුම්කරුවන් සිත් ඇදගන්නා. නමුත් වෙනත් ඕනෑම ශාකයක් මෙන් ඇස්ටර් වගාවට විශේෂ ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න