රෝස මල් සැරසීම

ශීත for තුව සඳහා රෝස මල් සකස් කිරීමේ ලක්ෂණ, එක් එක් උයන් සඳහා අවශ්ය දැනුම

රෝස මල් වල ජනප්‍රියතාවය මෙම ශාකයේ බොහෝ වටිනා ලක්ෂණ මගින් පැහැදිලි කෙරේ: ලස්සන මල්, ප්‍රසන්න සුවඳ, දිගු සපුෂ්පක කාල පරිච්ඡේදයක්, සමහර ප්‍රභේද වගා කිරීමේ පහසුව. රෝස මල් හැකි තාක් දුරට ඔබේ ගෙවත්තේ ආඩම්බර වීමට නම්, ඒවා සමය පුරාම නිසි ලෙස පෝෂණය කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න