කප්පාදු හයිඩ්‍රේන්ජා

හන්රන්රියා සඳහා රෝපණ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

හර්න්ජරියා (හෝ ගෘහස්ථ හයිඩ්රන්ජිය) යනු ඕනෑම භූ දර්ශන නිර්මාණ ශිල්පියකට අලංකාර ලෙස සුන්දර මල් වේ. නමුත් හෙරොයින්ටා ගෙදර භාජනයක ඔබේ windowsill මත වර්ධනය විය හැක. සුළඟ වැනි මල් නිසැකයෙන්ම ඔබගේ නිවසේ මනෝභාව හා වාතාවරණයට හිතකර බලපෑමක් ඇතිකරනු ඇත. ගෘහස්ථ හර්න්ජන්ජාව අවුරුදු ගණනාවක් සහිත බහු වාර්ෂික පඳුරු වන අතර, එහි පත්ර 15 ක් දක්වා බිත්තර හැඩැති ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න