ප්රවර්ගය තමන්ගේම දෑතින් කුරුල්ලන්ට ආහාර පිසීම

කුකුළන්ට සහ වැඩිහිටි පක්ෂීන්ට තමන්ගේම දෑතින් ආහාර පිසීමට කෙසේද?
තමන්ගේම දෑතින් කුරුල්ලන්ට ආහාර පිසීම

කුකුළන්ට සහ වැඩිහිටි පක්ෂීන්ට තමන්ගේම දෑතින් ආහාර පිසීමට කෙසේද?

කුකුළු මස් නඩත්තු කිරීම සඳහා, ඔබට සෑම විටම විවිධ වර්ගයේ ආහාර ලැයිස්තුවක් තිබිය යුතුය, ඒවායේ ඛනිජ හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රාශියක් අඩංගු විය යුතුය, ඒවා වැනි සංරචක අඩංගු වේ: මේද, ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ සියලු වර්ගවල විටමින්. සියලුම ආහාර ගබඩාවලින් මිලදී ගත හැකි නමුත් ඒවා ඔබ විසින්ම සකස් කළ හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
තමන්ගේම දෑතින් කුරුල්ලන්ට ආහාර පිසීම

කුකුළන්ට සහ වැඩිහිටි පක්ෂීන්ට තමන්ගේම දෑතින් ආහාර පිසීමට කෙසේද?

කුකුළු මස් නඩත්තු කිරීම සඳහා, ඔබට සෑම විටම විවිධ වර්ගයේ ආහාර ලැයිස්තුවක් තිබිය යුතුය, ඒවායේ ඛනිජ හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රාශියක් අඩංගු විය යුතුය, ඒවා වැනි සංරචක අඩංගු වේ: මේද, ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ සියලු වර්ගවල විටමින්. සියලුම ආහාර ගබඩාවලින් මිලදී ගත හැකි නමුත් ඒවා ඔබ විසින්ම සකස් කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න