ප්රවර්ගය මල්බෙරි වැඩෙමින්

මල්බෙරි වලට ජලය දැමීම, කප්පාදු කිරීම සහ බෝ කිරීම
මල්බෙරි වැඩෙමින්

මල්බෙරි වලට ජලය දැමීම, කප්පාදු කිරීම සහ බෝ කිරීම

බොහෝ විට මල්බෙරි රසවත් පළතුරු ලබා දෙන සෑම දෙනාම හොඳින් දන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනා වැරදි බව විශ්වාස කරනවා. මල්බෙරි අපේ රටේ සාර්ථකව වගා කළ හැකි අතර ඒ ගැන විදේශීය කිසිවක් නොමැති නිසා අපි මෙම මිථ්‍යාව දුරු කරන්නෙමු. මල්බෙරි වගා කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසි මල්බෙරි සිටුවීම සහ ඒවා තවදුරටත් රැකබලා ගැනීම කෙතරම් සරලද යත් මිනිසුන් එය කම්මැලි අයට ගසක් ලෙස හඳුන්වයි.

තව දුරටත් කියවන්න
මල්බෙරි වැඩෙමින්

මල්බෙරි වලට ජලය දැමීම, කප්පාදු කිරීම සහ බෝ කිරීම

බොහෝ විට මල්බෙරි රසවත් පළතුරු ලබා දෙන සෑම දෙනාම හොඳින් දන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනා වැරදි බව විශ්වාස කරනවා. මල්බෙරි අපේ රටේ සාර්ථකව වගා කළ හැකි අතර ඒ ගැන විදේශීය කිසිවක් නොමැති නිසා අපි මෙම මිථ්‍යාව දුරු කරන්නෙමු. මල්බෙරි වගා කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසි මල්බෙරි සිටුවීම සහ ඒවා තවදුරටත් රැකබලා ගැනීම කෙතරම් සරලද යත් මිනිසුන් එය කම්මැලි අයට ගසක් ලෙස හඳුන්වයි.
තව දුරටත් කියවන්න