ස්ට්රෝබෙරි සත්කාරය

නිවසේදී ස්ට්රෝබෙරි වගා කරන්නේ කෙසේද?

මිහිරි ස්ට්රෝබෙරි වලට ආදරය කරන්නන් අවුරුද්ද පුරා සතුටින් ඒවා අනුභව කරනු ඇත, නමුත් අස්වැන්න කපන කාලය එතරම් විශිෂ්ට නොවේ. වාසනාවකට මෙන්, සෑම අවුරුද්දකම වර්ධනය වන ස්ට්රෝබෙරි ගෙදරින් ලබාගත හැකිය. ශීත ඍතුවේ දී පවා ස්ට්රෝබෙරි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ගෙවතු වගාව පිළිබඳ නිසි දැනුමක් හා නිර්දේශ කිරීම සඳහා එය නිවැරදිව නිර්දේශ කිරීම අවශ්ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න