ප්රවර්ගය බ්ලූබෙරීස්

බ්ලූබෙරි කොළ: වියළීම හා එකතු කළ යුතු විට ලැබෙන ප්රයෝජන හා හානි
බ්ලූබෙරීස්

බ්ලූබෙරි කොළ: වියළීම හා එකතු කළ යුතු විට ලැබෙන ප්රයෝජන හා හානි

බ්ලූබෙරීස්වල ප්රතිලාභ ගැන බොහෝ අය අසා ඇත. නමුත් බ්ලැක්බෙරි කොළ ද සුවපත් ගුණ ඇත. අද අපි බ්ලූබෙරීස් පිළිබඳ තොරතුරු දෙස බලමු, විශේෂයෙන් - ඔවුන් නිල්බෙරීරි භාවිතා කරන්නේ ඇයි, ප්රයෝජනවත් ගුණාංග සහ කෘමි භාවිතය භාවිතා කිරීම සඳහා contraindications. රසායනික සංයුතිය ඉනුලින්, ෆ්ලේවනොයිඩ්ස්, ඇන්තොසියානින් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා බ්ලූබෙරි කොළ අගය කරනු ලැබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බ්ලූබෙරීස්

බ්ලූබෙරි කොළ: වියළීම හා එකතු කළ යුතු විට ලැබෙන ප්රයෝජන හා හානි

බ්ලූබෙරීස්වල ප්රතිලාභ ගැන බොහෝ අය අසා ඇත. නමුත් බ්ලැක්බෙරි කොළ ද සුවපත් ගුණ ඇත. අද අපි බ්ලූබෙරීස් පිළිබඳ තොරතුරු දෙස බලමු, විශේෂයෙන් - ඔවුන් නිල්බෙරීරි භාවිතා කරන්නේ ඇයි, ප්රයෝජනවත් ගුණාංග සහ කෘමි භාවිතය භාවිතා කිරීම සඳහා contraindications. රසායනික සංයුතිය ඉනුලින්, ෆ්ලේවනොයිඩ්ස්, ඇන්තොසියානින් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා බ්ලූබෙරි කොළ අගය කරනු ලැබේ.
තව දුරටත් කියවන්න