ප්රවර්ගය බොගතිර්

පීච් ජනප්රිය වර්ග: විස්තර, උපදෙස් පිළිබඳ උපදෙස්
බොගතිර්

පීච් ජනප්රිය වර්ග: විස්තර, උපදෙස් පිළිබඳ උපදෙස්

දැන් සෑම වත්තකදීම වැඩෙන පීච් ගසක් දැක ගත හැකිය. නමුත් සෑම විටම එහි අස්වැන්න හිමිකරු සතුටු කළ නොහැක. ඇයි එහෙම? නිසැකවම ගස රැකබලා ගැනීම නුසුදුසු විය. ඔබ ඕනෑම විකල්පයක් තෝරා ගැනීමට පෙර, ජනප්‍රිය ප්‍රභේදවල ලක්ෂණ ඔබ හුරු කර ගත යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, පීච් සඳහා එය වර්ධනය වන කලාපයේ දේශගුණය සඳහා, පසෙහි සංයුතිය සහ වර්ධනය සඳහා තෝරාගත් ස්ථානය ඉතා වැදගත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බොගතිර්

පීච් ජනප්රිය වර්ග: විස්තර, උපදෙස් පිළිබඳ උපදෙස්

දැන් සෑම වත්තකදීම වැඩෙන පීච් ගසක් දැක ගත හැකිය. නමුත් සෑම විටම එහි අස්වැන්න හිමිකරු සතුටු කළ නොහැක. ඇයි එහෙම? නිසැකවම ගස රැකබලා ගැනීම නුසුදුසු විය. ඔබ ඕනෑම විකල්පයක් තෝරා ගැනීමට පෙර, ජනප්‍රිය ප්‍රභේදවල ලක්ෂණ ඔබ හුරු කර ගත යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, පීච් සඳහා එය වර්ධනය වන කලාපයේ දේශගුණය සඳහා, පසෙහි සංයුතිය සහ වර්ධනය සඳහා තෝරාගත් ස්ථානය ඉතා වැදගත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
බොගතිර්

මිහිරි ගම්මිරිස්වල හොඳම ශ්‍රේණි ගැන අපි දැන හඳුනා ගන්නෙමු

අපේ ප්‍රදේශවල වගා කරන පැණිරස ගම්මිරිස් වර්ග සහ දෙමුහුන් විදේශයන්හි බෝ කරනු ලැබේ. තවද ඒවායින් බොහොමයක් ඉතා .ලදායී වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන්ට වැඩි සැලකිල්ලක් අවශ්ය නමුත් අපගේ Gardeners බිය නැත. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පරිස්සමින් නඩත්තු කිරීම අවශ්ය නොවන එවැනි ප්රභේද තෝරා ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න