ප්රවර්ගය පෙරිවින්කල්

පෙරිවින්කල් වර්ගයේ පොදු විශේෂවල විස්තර සහ ඡායාරූප
පෙරිවින්කල්

පෙරිවින්කල් වර්ගයේ පොදු විශේෂවල විස්තර සහ ඡායාරූප

පෙරිවින්කල් (ලතින් භාෂාවෙන් වින්කා - වටේට ඔතා, ඉඟටිය) යනු භූමියේ හෝ අර්ධ පඳුරු පැළෑටියක් මත රිංගා යන බහු වාර්ෂික තණකොළ වන අතර, බොහෝ ජාතීන් තුළ ජීව ශක්තිය හා ජීව ශක්තිය සංකේතවත් කරන අතර, රෝග, නපුරු ආත්ම හා නපුරු ඇසට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර යහපැවැත්ම ද ගෙන එයි. ආදරය සහ සතුට.

තව දුරටත් කියවන්න
පෙරිවින්කල්

පෙරිවින්කල් වර්ගයේ පොදු විශේෂවල විස්තර සහ ඡායාරූප

පෙරිවින්කල් (ලතින් භාෂාවෙන් වින්කා - වටේට ඔතා, ඉඟටිය) යනු භූමියේ හෝ අර්ධ පඳුරු පැළෑටියක් මත රිංගා යන බහු වාර්ෂික තණකොළ වන අතර, බොහෝ ජාතීන් තුළ ජීව ශක්තිය හා ජීව ශක්තිය සංකේතවත් කරන අතර, රෝග, නපුරු ආත්ම හා නපුරු ඇසට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර යහපැවැත්ම ද ගෙන එයි. ආදරය සහ සතුට.
තව දුරටත් කියවන්න