ප්රවර්ගය අන්නාසි

අන්නාසි අභිජනන ක්‍රම, කාමර තත්වයන් තුළ අන්නාසි වගා කරන ආකාරය
අන්නාසි

අන්නාසි අභිජනන ක්‍රම, කාමර තත්වයන් තුළ අන්නාසි වගා කරන ආකාරය

තල් ගස් මත පින්තාරු කරන ලද අන්නාසි වර්ධනය වන ළමා කාලයේ කාටූන් නරඹා ඇති බොහෝ දෙනෙකුට, සැබෑ ජීවිතයේ මෙම නිවර්තන fruit ල තණකොළ පැළෑටියක් වන අතර භූමියේ කුඩා පඳුරු මත වැඩෙන බව සැබෑ සොයා ගැනීමකි. අපේ කලාපයේ පදිංචිකරුවන් සඳහා තවත් විශාල සොයාගැනීමක් වනුයේ අන්නාසි ඔවුන්ගේ ජනේල මත වගා කළ හැකි බවයි.

තව දුරටත් කියවන්න
අන්නාසි

අන්නාසි අභිජනන ක්‍රම, කාමර තත්වයන් තුළ අන්නාසි වගා කරන ආකාරය

තල් ගස් මත පින්තාරු කරන ලද අන්නාසි වර්ධනය වන ළමා කාලයේ කාටූන් නරඹා ඇති බොහෝ දෙනෙකුට, සැබෑ ජීවිතයේ මෙම නිවර්තන fruit ල තණකොළ පැළෑටියක් වන අතර භූමියේ කුඩා පඳුරු මත වැඩෙන බව සැබෑ සොයා ගැනීමකි. අපේ කලාපයේ පදිංචිකරුවන් සඳහා තවත් විශාල සොයාගැනීමක් වනුයේ අන්නාසි ඔවුන්ගේ ජනේල මත වගා කළ හැකි බවයි.
තව දුරටත් කියවන්න
අන්නාසි

ප්‍රයෝජනවත් අන්නාසි යනු කුමක්ද, ශාක සංයුතිය හා භාවිතය

අන්නාසි යනු බ්රෙමලියඩ් පවුලට අයත් නිවර්තන ශාකයකි. මෙය කටු සහිත කඳක් සහ කොළ සහිත භූමිෂ්ඨ ශාකයකි. කොළ දිග සෙන්ටිමීටර 80 දක්වා වර්ධනය වේ, පුළුල් රේඛීය, ස්පයිනි දත්, ep න එපීඩර්මල් තට්ටුවකින් ආවරණය වී ඇත. කොළ රොසෙටා සම්පූර්ණයෙන් සෑදීමෙන් පසුව, මල් වලින් ආවරණය වූ දිගු ඇට වර්ගයකි.
තව දුරටත් කියවන්න