ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ රෝපණ සුදුළූණු

නිසි සරත් රෝපණ සුදුළූණු: දිනයන්, වර්ග, සකස් කිරීම
සරත් සෘතුවේ රෝපණ සුදුළූණු

නිසි සරත් රෝපණ සුදුළූණු: දිනයන්, වර්ග, සකස් කිරීම

සුදුළූණු යනු මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග රාශියක් ඇති එළවළු බෝගයකි. සුදුළූණු බොහෝ විට ආහාර පිසීමේදී භාවිතා කරයි, සමහර කෑම වර්ග නොමැතිව එය කළ නොහැක, නමුත් මෙය එහි ප්‍රධාන වාසිය නොවේ. සුදුළූණු එහි සුව ගුණ සඳහා වටිනාකමක් ඇති අතර එය ජනවල පමණක් නොව නිල වෛද්‍ය විද්‍යාවේද භාවිතා වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ රෝපණ සුදුළූණු

නිසි සරත් රෝපණ සුදුළූණු: දිනයන්, වර්ග, සකස් කිරීම

සුදුළූණු යනු මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග රාශියක් ඇති එළවළු බෝගයකි. සුදුළූණු බොහෝ විට ආහාර පිසීමේදී භාවිතා කරයි, සමහර කෑම වර්ග නොමැතිව එය කළ නොහැක, නමුත් මෙය එහි ප්‍රධාන වාසිය නොවේ. සුදුළූණු එහි සුව ගුණ සඳහා වටිනාකමක් ඇති අතර එය ජනවල පමණක් නොව නිල වෛද්‍ය විද්‍යාවේද භාවිතා වේ.
තව දුරටත් කියවන්න