ප්රවර්ගය විවෘත භූමිය සඳහා ක්‍රිසන්තමම්

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
විවෘත භූමිය සඳහා ක්‍රිසන්තමම්

විවෘත භූමිය සඳහා මල් වර්ග ජනප්රිය වර්ග, උයනේ ශාක රෝපණය කිරීමට කුමන ආකාරයේ chrysanthemum කුමන ආකාරයේ

ක්රිසන්තමම්ස් ආකර්ශනීය මල්, නමුත් ආරම්භක වගාකරුවන් බොහෝ අසතුටුදායක වගා ප්රතිඵල හේතුවෙන් අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්ව ඇත. බොහෝ විට තමන්ටම දොස් පවරති. ඔබේ වෙබ් අඩවියේ රෝපණ සඳහා chrysanthemums විවිධාකාරයන් තෝරා විට, පළමුව, එහි මල් පිපෙන දිනය සහ ලක්ෂණ අධ්යයනය, එවිට මල් කිසිදු ගැටළු නිර්මාණය නොවන අතර අන්තිම සරත් සෘතුවේ තෙක් ඇස වනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න