ප්රවර්ගය චෙරි පොහොර

HB-101 යෙදිය යුතු ආකාරය, ශාක වලට drug ෂධයේ බලපෑම
චෙරි පොහොර

HB-101 යෙදිය යුතු ආකාරය, ශාක වලට drug ෂධයේ බලපෑම

ඕනෑම ශාකයක වේගවත් වර්ධනය හා සංවර්ධනය සඳහා එයට සම්පූර්ණ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශ්‍ය වන අතර ඒවායින් ප්‍රධාන වන්නේ පොටෑසියම්, පොස්පරස්, නයිට්‍රජන් සහ සිලිකන් ය. සිලිකන් වල වැදගත්කම බොහෝ විට අවතක්සේරු කර ඇත, නමුත් ඒවායේ වර්ධනයේදී ශාක පසෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සිලිකන් රැස්කර ගන්නා බව තහවුරු වී ඇත. එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස ක්ෂය වූ පසෙහි නව ගොඩබෑම වඩාත් නරක අතට හැරෙනු ඇති අතර බොහෝ විට හානියක් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
චෙරි පොහොර

HB-101 යෙදිය යුතු ආකාරය, ශාක වලට drug ෂධයේ බලපෑම

ඕනෑම ශාකයක වේගවත් වර්ධනය හා සංවර්ධනය සඳහා එයට සම්පූර්ණ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශ්‍ය වන අතර ඒවායින් ප්‍රධාන වන්නේ පොටෑසියම්, පොස්පරස්, නයිට්‍රජන් සහ සිලිකන් ය. සිලිකන් වල වැදගත්කම බොහෝ විට අවතක්සේරු කර ඇත, නමුත් ඒවායේ වර්ධනයේදී ශාක පසෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සිලිකන් රැස්කර ගන්නා බව තහවුරු වී ඇත. එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස ක්ෂය වූ පසෙහි නව ගොඩබෑම වඩාත් නරක අතට හැරෙනු ඇති අතර බොහෝ විට හානියක් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න