ප්රවර්ගය කප්පාදු රෝස මල්

වර්ධනය වන රෝස මල් උද්යාන වැඩි කරන විට කුමන වැරදි සිදු
කප්පාදු රෝස මල්

වර්ධනය වන රෝස මල් උද්යාන වැඩි කරන විට කුමන වැරදි සිදු

වර්ධනය වන රෝස මල් උද්යාන බොහෝ විට දුර්වල වර්ධන ක්රියාවලීන්, වර්ධනය අවහිරවීම හා පාට නැති වීම වැරැදි සිදු කරයි. මෙම ලිපියෙන් අපි රෝස මැස්සෙකු වියළීමට හේතු, ඇයි අධි රුධිර පීඩනය හෝ ආලෝකය නොමැති බව මල් පැහැදිලි කරයි. ඔබ දන්නවාද? රෝස යනු බිත්තර වර්ගයේ සාමාජිකයන් වන සියලු විශේෂ හා වර්ග සඳහා සාමුහික නමකි.

තව දුරටත් කියවන්න
කප්පාදු රෝස මල්

වර්ධනය වන රෝස මල් උද්යාන වැඩි කරන විට කුමන වැරදි සිදු

වර්ධනය වන රෝස මල් උද්යාන බොහෝ විට දුර්වල වර්ධන ක්රියාවලීන්, වර්ධනය අවහිරවීම හා පාට නැති වීම වැරැදි සිදු කරයි. මෙම ලිපියෙන් අපි රෝස මැස්සෙකු වියළීමට හේතු, ඇයි අධි රුධිර පීඩනය හෝ ආලෝකය නොමැති බව මල් පැහැදිලි කරයි. ඔබ දන්නවාද? රෝස යනු බිත්තර වර්ගයේ සාමාජිකයන් වන සියලු විශේෂ හා වර්ග සඳහා සාමුහික නමකි.
තව දුරටත් කියවන්න