කරන්ට් ඇතුළු වර්ග

ඔබේ වෙබ් අඩවිය සඳහා හොඳම වියළි මිදි යොදයි

රටේ සියලුම උද්‍යාන බිම්වල පාහේ සුදු, කළු හෝ රතු යන විවිධ වියළි මිදි යොදයි වල පඳුරු කිහිපයක් සොයාගත හැකිය. මෙම බෙරි දිගු කලක් තිස්සේ ගෘහණියන් විසින් ජෑම්, ඉස්ටුවක් පළතුරු සෑදීමට භාවිතා කර ඇති අතර මිනිසුන් මෙම කුඩා බෝල කැටි කර තබයි. ශීත of තුවේ මැද භාගයේදී ඔබට ගිම්හානයේ රසය මතක තබා ගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න