ප්රවර්ගය ටොපියරි

අපි අපේම දෑතින් මාතෘකා නිර්මාණය කරමු
ටොපියරි

අපි අපේම දෑතින් මාතෘකා නිර්මාණය කරමු

එහි පැවැත්ම පුරාම මිනිසා සුන්දරත්වය දෙසට විහිදී ඇත: ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික සංස්කෘතිය පිළිබඳ සාක්ෂි ඒ සඳහා අවිවාදිත සාක්ෂියකි. මිනිසුන් තම ජීවිතය අලංකාර කළේ චිත්‍ර, සිතුවම්, ස්ටූකෝ, එම්බ්‍රොයිඩරි සහ ඉන්ද්‍රජාලික අරමුණක් ඇති තවත් බොහෝ ක්‍රම වලින්. ගස් අලංකාර කිරීමේ චාරිත්‍රය, ඒවාට නිශ්චිත හැඩයක් ලබා දීම, අතු විශේෂ ආකාරයකින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම, සංස්කෘතික පිළිවෙතක් ලෙස පැන නැගුනි.

තව දුරටත් කියවන්න
ටොපියරි

අපි අපේම දෑතින් මාතෘකා නිර්මාණය කරමු

එහි පැවැත්ම පුරාම මිනිසා සුන්දරත්වය දෙසට විහිදී ඇත: ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික සංස්කෘතිය පිළිබඳ සාක්ෂි ඒ සඳහා අවිවාදිත සාක්ෂියකි. මිනිසුන් තම ජීවිතය අලංකාර කළේ චිත්‍ර, සිතුවම්, ස්ටූකෝ, එම්බ්‍රොයිඩරි සහ ඉන්ද්‍රජාලික අරමුණක් ඇති තවත් බොහෝ ක්‍රම වලින්. ගස් අලංකාර කිරීමේ චාරිත්‍රය, ඒවාට නිශ්චිත හැඩයක් ලබා දීම, අතු විශේෂ ආකාරයකින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම, සංස්කෘතික පිළිවෙතක් ලෙස පැන නැගුනි.
තව දුරටත් කියවන්න