ඇපල් ගස් කැන්ඩි

ඇපල් ප්‍රභේදය "කැන්ඩි" - අපි මිහිරි දත් සඳහා ඇපල් වගා කරමු

අද අපි විවිධත්වය ගැන කතා කරමු, එහි පලතුරු රසකැවිලි ආදරවන්තයින්ට සැබෑ ආශීර්වාදයක් වනු ඇත. පලතුරු, ගස් හා රිකිලි ගැන ඇපල් "කැන්ඩි" විවිධාකාර වේ, මෙම ලිපියෙන් අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. විවිධත්වයේ කුසලතාවන්ට අමතරව, එහි අඩුපාඩු, තරුණ ගසක් සිටුවීම හා එය රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ පිළිබඳව අපි වාසය කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න