ප්රවර්ගය ඉර්ගි මල්

“පොතු සිට බෙරි දක්වා” හෝ ඉර්ගා සතුව ඇති ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග මොනවාද?
ඉර්ගි මල්

“පොතු සිට බෙරි දක්වා” හෝ ඉර්ගා සතුව ඇති ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග මොනවාද?

ඉර්ගා යනු මොන්ගෝලියානු නමකි. එහි අර්ථය “wood න දැව සහිත ගසක්” යන්නයි. ස්වාභාවික පරිසරය තුළ, සෞම්‍ය කලාපයේ සෑම මහද්වීපයකම පාහේ ඉර්ගා බෙදා හරිනු ලැබේ. කොරින්කා (ඉර්ගිගේ දෙවන නම) plant ෂධීය ශාකයක් වන අතර සෑම දෙයක්ම එයට ප්‍රයෝජනවත් වේ: පොතු සිට බෙරි දක්වා. ඉර්ගා එතරම් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ එහි සංයුතිය නිසා ඉර්ගාහි ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග රාශියක් ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ඉර්ගි මල්

“පොතු සිට බෙරි දක්වා” හෝ ඉර්ගා සතුව ඇති ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග මොනවාද?

ඉර්ගා යනු මොන්ගෝලියානු නමකි. එහි අර්ථය “wood න දැව සහිත ගසක්” යන්නයි. ස්වාභාවික පරිසරය තුළ, සෞම්‍ය කලාපයේ සෑම මහද්වීපයකම පාහේ ඉර්ගා බෙදා හරිනු ලැබේ. කොරින්කා (ඉර්ගිගේ දෙවන නම) plant ෂධීය ශාකයක් වන අතර සෑම දෙයක්ම එයට ප්‍රයෝජනවත් වේ: පොතු සිට බෙරි දක්වා. ඉර්ගා එතරම් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ එහි සංයුතිය නිසා ඉර්ගාහි ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග රාශියක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න