ප්රවර්ගය දැව අළු

ඩොලමයිට් පිටි: යෙදුම සහ ගුණාංග
දැව අළු

ඩොලමයිට් පිටි: යෙදුම සහ ගුණාංග

හුණු පිටි පිටි (ඩොලමයිට් පිටි) පැවැත්ම මත සෑම ශාක අභිජනනාගාරයක්ම හොඳින් දනී. ඩොලමයිට් පිටි යන යෙදුම සෑම ගිම්හාන නිවැසියන්ට සහ ගෙවතු වගාකරුවන්ට නිරන්තරයෙන් ඇසෙයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ද්රව්යයේ පුළුල් ජනප්රියත්වය තිබියදීත්, එය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද සහ එය භාවිතා කළ යුත්තේ කුමන අරමුණක් සඳහාද යන්න ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. ඩොලමයිට් පිටි වලින් සාදා ඇත්තේ කුමක්ද සහ එය කුමක්දැයි සොයා බලමු.

තව දුරටත් කියවන්න
දැව අළු

ඩොලමයිට් පිටි: යෙදුම සහ ගුණාංග

හුණු පිටි පිටි (ඩොලමයිට් පිටි) පැවැත්ම මත සෑම ශාක අභිජනනාගාරයක්ම හොඳින් දනී. ඩොලමයිට් පිටි යන යෙදුම සෑම ගිම්හාන නිවැසියන්ට සහ ගෙවතු වගාකරුවන්ට නිරන්තරයෙන් ඇසෙයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ද්රව්යයේ පුළුල් ජනප්රියත්වය තිබියදීත්, එය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද සහ එය භාවිතා කළ යුත්තේ කුමන අරමුණක් සඳහාද යන්න ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. ඩොලමයිට් පිටි වලින් සාදා ඇත්තේ කුමක්ද සහ එය කුමක්දැයි සොයා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න