ප්රවර්ගය කැලරි ස්ට්රෝබෙරි

ස්ට්රෝබෙරි: කැලරි අන්තර්ගතය, සංයුතිය, ප්රතිලාභ හා හානිය
කැලරි ස්ට්රෝබෙරි

ස්ට්රෝබෙරි: කැලරි අන්තර්ගතය, සංයුතිය, ප්රතිලාභ හා හානිය

මෙම පලතුර වැඩිහිටියන් හා ළමයින් විසින් ආදරය කරනු ලැබේ, යුෂ, ජෑම් එයින් සාදා, කුකීස් සහ රසකැවිලි වලට එකතු කරනු ලැබේ. අද අපි ස්ට්රෝබෙරි වල ප්රතිලාභ, එහි ගුණාංග, ජන හා සාම්ප්රදායික වෛද්ය විද්යාවෙහි සංයුතිය හා භාවිතය ගැන කතා කරමු. ආහාර සඳහා පමණක් නොව, රෝග සහ රෝග සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි හුරුපුරුදු බෙරී ගැන ඔබ බොහෝ දේ ඉගෙන ගනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
කැලරි ස්ට්රෝබෙරි

ස්ට්රෝබෙරි: කැලරි අන්තර්ගතය, සංයුතිය, ප්රතිලාභ හා හානිය

මෙම පලතුර වැඩිහිටියන් හා ළමයින් විසින් ආදරය කරනු ලැබේ, යුෂ, ජෑම් එයින් සාදා, කුකීස් සහ රසකැවිලි වලට එකතු කරනු ලැබේ. අද අපි ස්ට්රෝබෙරි වල ප්රතිලාභ, එහි ගුණාංග, ජන හා සාම්ප්රදායික වෛද්ය විද්යාවෙහි සංයුතිය හා භාවිතය ගැන කතා කරමු. ආහාර සඳහා පමණක් නොව, රෝග සහ රෝග සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි හුරුපුරුදු බෙරී ගැන ඔබ බොහෝ දේ ඉගෙන ගනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න