ප්රවර්ගය තාරගොන්

ශීත ඍතුවේ දී ශීත ඍතුවේ දී tarragon වර්ධනය කොහොමද windowsill
තාරගොන්

ශීත ඍතුවේ දී ශීත ඍතුවේ දී tarragon වර්ධනය කොහොමද windowsill

තාරගොන් (ජනප්‍රිය තාරගොන්) - කුළුබඩු සහිත ඔසු, එය ලෝකයේ විවිධ ආහාරපානවල ආදරයෙන් බැඳී ඇත. ටාහුන් ගැන අසා ඇති අප බොහෝ දෙනෙකුට "ටර්හුන්" නම් හරිත සිසිලන පානයෙහි රසය සිහිපත් වේ. පවුලක් සඳහා, එය පමණක් 4-5 tarragon පඳුරු වගා කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. ඔබේ ජනේලය මත තාරගොන් (තාරගොන්) වැඩෙන ඔබට හරිත කොළවල රසවත් කුළුබඩු රසය සම්පූර්ණයෙන්ම භුක්ති විඳිය හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
තාරගොන්

ශීත ඍතුවේ දී ශීත ඍතුවේ දී tarragon වර්ධනය කොහොමද windowsill

තාරගොන් (ජනප්‍රිය තාරගොන්) - කුළුබඩු සහිත ඔසු, එය ලෝකයේ විවිධ ආහාරපානවල ආදරයෙන් බැඳී ඇත. ටාහුන් ගැන අසා ඇති අප බොහෝ දෙනෙකුට "ටර්හුන්" නම් හරිත සිසිලන පානයෙහි රසය සිහිපත් වේ. පවුලක් සඳහා, එය පමණක් 4-5 tarragon පඳුරු වගා කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. ඔබේ ජනේලය මත තාරගොන් (තාරගොන්) වැඩෙන ඔබට හරිත කොළවල රසවත් කුළුබඩු රසය සම්පූර්ණයෙන්ම භුක්ති විඳිය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න