වාර්ෂික චාරිකා

වඩාත් ජනප්රිය වාර්ෂික චාරිකා තෝරාගැනීම

තාරකා යනු සරත් සෘතුවේ මල් පමණක් නොව, පාසල් ළමුන් සාමාන්‍යයෙන් සැප්තැම්බර් 1 වනදා යති. මෙම මල වර්ග හා ප්රභේද රාශියකි. එහි මධ්යස්ථ සහ මධ්ය වාර්ෂික වර්ධනය, වාර්ෂික සහ බහු වාර්ෂික ලෙස පවතී. පහත සඳහන් ලෙස අපි වඩාත් ජනප්රිය වාර්ෂික වාර්ෂික වර්ග පිළිබඳ හඳුනන්නෙමු. තාරක ශාකවල අඩු වර්ධනය වන අතර (සෙ.මී. 25 දක්වා) මෙම ෆ්රීස් මල් විවිධ අරමුණු සඳහා යොදා ගනී. මල් පාත්ති, උද්යාන සහ පවා දේශසීමා අලංකාර කිරීම සඳහා යොදා ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න