ප්රවර්ගය අම්බෙලිෆර් බීජ

අම්බෙලිෆර් වගා තාක්ෂණය: වැපිරීම, රැකවරණය සහ අස්වැන්න
අම්බෙලිෆර් බීජ

අම්බෙලිෆර් වගා තාක්ෂණය: වැපිරීම, රැකවරණය සහ අස්වැන්න

සාප්පුව තුළ අම්බෙලිෆර් මිලදී ගැනීම සහ අම්බෙලිෆර් කැඳ ආහාරයට ගැනීම, මෙම ශාකය වැඩෙන ආකාරය සහ අම්බෙලිෆර් රාක්ක වෙත යාමට පෙර අම්බෙලිෆර් කුමන අවධීන් හරහා ගමන් කරයිද යන ප්‍රශ්නය ගැන අපි සිතන්නේ නැත. අම්බෙලිෆර් යනු කුමක්ද, එය වගා කරන්නේ කෙසේද සහ අම්බෙලිෆර් වගාවේ එක් එක් අදියර කෙතරම් වැදගත් ද යන්න අපි විස්තරාත්මකව සලකා බලමු.

තව දුරටත් කියවන්න
අම්බෙලිෆර් බීජ

අම්බෙලිෆර් වගා තාක්ෂණය: වැපිරීම, රැකවරණය සහ අස්වැන්න

සාප්පුව තුළ අම්බෙලිෆර් මිලදී ගැනීම සහ අම්බෙලිෆර් කැඳ ආහාරයට ගැනීම, මෙම ශාකය වැඩෙන ආකාරය සහ අම්බෙලිෆර් රාක්ක වෙත යාමට පෙර අම්බෙලිෆර් කුමන අවධීන් හරහා ගමන් කරයිද යන ප්‍රශ්නය ගැන අපි සිතන්නේ නැත. අම්බෙලිෆර් යනු කුමක්ද, එය වගා කරන්නේ කෙසේද සහ අම්බෙලිෆර් වගාවේ එක් එක් අදියර කෙතරම් වැදගත් ද යන්න අපි විස්තරාත්මකව සලකා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න