ප්රවර්ගය ක්ලෙමැටිස් රෝපණය

යූරල් වල ක්ලෙමැටිස්: රෝපණය සහ රැකවරණය
ක්ලෙමැටිස් රෝපණය

යූරල් වල ක්ලෙමැටිස්: රෝපණය සහ රැකවරණය

ක්ලෙමැටිස් යනු පුදුමාකාර මලක් වන අතර එය මුදු මොළොක් හා ත්‍යාගශීලී මල් සහිත ය. මෙම විදේශීය ශාකයේ සුන්දරත්වය මුළුමනින්ම දැනීමට නම්, ඔබ එය වර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය. විශාල, දිය ඇල්ල වැටෙන මල්, හැකි තරම් හොඳින් බලාගාරය රැකබලා ගැනීමට උයන්පල්ලාට බල කරයි, කෙසේ වෙතත්, ක්ලෙමැටිස්ට මෙය කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ක්ලෙමැටිස් රෝපණය

යූරල් වල ක්ලෙමැටිස්: රෝපණය සහ රැකවරණය

ක්ලෙමැටිස් යනු පුදුමාකාර මලක් වන අතර එය මුදු මොළොක් හා ත්‍යාගශීලී මල් සහිත ය. මෙම විදේශීය ශාකයේ සුන්දරත්වය මුළුමනින්ම දැනීමට නම්, ඔබ එය වර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය. විශාල, දිය ඇල්ල වැටෙන මල්, හැකි තරම් හොඳින් බලාගාරය රැකබලා ගැනීමට උයන්පල්ලාට බල කරයි, කෙසේ වෙතත්, ක්ලෙමැටිස්ට මෙය කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න