ප්රවර්ගය බීජ

ගුණය සහ එහි වර්ග මොනවාද?
බීජ

ගුණය සහ එහි වර්ග මොනවාද?

සමහරවිට "භේදභින්න" යන වචනය ඇතැම්විට ශබ්දය පමණක් සිදුවේ. කෙසේ වෙතත්, සෑම අත්දැකීම් සහ බැරෑරුම් ගිම්හාන නේවාසිකයෙකු, උයන් හෝ මල්පතියෙකු ඉක්මනින් හෝ පසුව මෙම ක්රියාදාමයට මුහුණ දෙයි. බීජ නිවැරදිව හැසිරවීමට ආකාරය සහ එය කෙතරම් වර්ගීකරණ මොනවාදැයි බලමු. ඔබ දන්නවාද?

තව දුරටත් කියවන්න
බීජ

ස්කාෆ් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය: එය කුමක්ද, බීජ නිසි ලෙස කැළැල් කරන්නේ කෙසේද

ආධුනික ගෙවතු වගාවේදී බීජ බොහෝ විට ශාක වගා කිරීමට යොදා ගනී. ඔවුන්ගේ ප්‍රරෝහණය හා නිසි සංවර්ධනය වැඩි කිරීම සඳහා, කැළැල් ඇතිවීම බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ, එබැවින් සෑම උද්‍යානකරුවෙක්ම එය කුමක්ද සහ මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය නිසි ලෙස කරන්නේ කෙසේද යන්න දැන සිටිය යුතුය. කැළැල් යනු කුමක්ද? බීජ කැළැල් යනු ඉහළ දෘඩ කවචයට සුළු මතුපිට හානියක් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
බීජ

ගුණය සහ එහි වර්ග මොනවාද?

සමහරවිට "භේදභින්න" යන වචනය ඇතැම්විට ශබ්දය පමණක් සිදුවේ. කෙසේ වෙතත්, සෑම අත්දැකීම් සහ බැරෑරුම් ගිම්හාන නේවාසිකයෙකු, උයන් හෝ මල්පතියෙකු ඉක්මනින් හෝ පසුව මෙම ක්රියාදාමයට මුහුණ දෙයි. බීජ නිවැරදිව හැසිරවීමට ආකාරය සහ එය කෙතරම් වර්ගීකරණ මොනවාදැයි බලමු. ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න