ප්රවර්ගය ප්රතිකාර

බීට්, ඇඟවුම් සහ contraindications වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග
ප්රතිකාර

බීට්, ඇඟවුම් සහ contraindications වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

බීට්රූට් (හෝ බුරාක්) යනු අමරන්ත් පවුලේ බහු වාර්ෂික, ද්විවාර්ෂික හා වාර්ෂික ඔසු වර්ගයකි. මෙම අව්‍යාජ හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න එළවළු සෑම ගෙවතු වගාකරුවෙක්ම පාහේ වගා කරයි. ශරීරයට බීට් වල ඇති වාසි සහ හානිය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අපි මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු. බීට් වල සංයුතිය, රතු එළවළු එතරම්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ බීට් එකට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඇතුළත් වේ: ෆ ruct ක්ටෝස්, ග්ලූකෝස්, සුක්‍රෝස් සහ පෙක්ටීන්.

තව දුරටත් කියවන්න
ප්රතිකාර

බීට්, ඇඟවුම් සහ contraindications වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

බීට්රූට් (හෝ බුරාක්) යනු අමරන්ත් පවුලේ බහු වාර්ෂික, ද්විවාර්ෂික හා වාර්ෂික ඔසු වර්ගයකි. මෙම අව්‍යාජ හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න එළවළු සෑම ගෙවතු වගාකරුවෙක්ම පාහේ වගා කරයි. ශරීරයට බීට් වල ඇති වාසි සහ හානිය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අපි මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු. බීට් වල සංයුතිය, රතු එළවළු එතරම්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ බීට් එකට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඇතුළත් වේ: ෆ ruct ක්ටෝස්, ග්ලූකෝස්, සුක්‍රෝස් සහ පෙක්ටීන්.
තව දුරටත් කියවන්න