ප්රවර්ගය වසන්තයේ වැඩෙන කැරට්

වසන්ත රෝපණ කැරට්: හොඳම ඉඟි
වසන්තයේ වැඩෙන කැරට්

වසන්ත රෝපණ කැරට්: හොඳම ඉඟි

විද්‍යාවේදී සූපශාස්ත්‍ර භාවිතයේදී අප පුරුදුව සිටින කැරට් “කැරට් වපුරන” ලෙස හැඳින්වේ. මෙය අවුරුදු දෙකක පැරණි ශාකයක් වන වල් කැරට් වල උප විශේෂයකි. මීට වසර 4000 කට පමණ පෙර කැරට් මුලින්ම වගා කර ආහාර සඳහා භාවිතා කරන ලදී. එතැන් සිට, මෙම මූල බෝගය ගෘහස්ථ ආහාරවල පිළියෙළ කරන බොහෝ කෑම වර්ගවල අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
වසන්තයේ වැඩෙන කැරට්

වසන්ත රෝපණ කැරට්: හොඳම ඉඟි

විද්‍යාවේදී සූපශාස්ත්‍ර භාවිතයේදී අප පුරුදුව සිටින කැරට් “කැරට් වපුරන” ලෙස හැඳින්වේ. මෙය අවුරුදු දෙකක පැරණි ශාකයක් වන වල් කැරට් වල උප විශේෂයකි. මීට වසර 4000 කට පමණ පෙර කැරට් මුලින්ම වගා කර ආහාර සඳහා භාවිතා කරන ලදී. එතැන් සිට, මෙම මූල බෝගය ගෘහස්ථ ආහාරවල පිළියෙළ කරන බොහෝ කෑම වර්ගවල අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න