ප්රවර්ගය සැල්වියා

අග්ගිස් තණබිම්: properties ෂධීය ගුණ, භාවිතය, contraindications
සැල්වියා

අග්ගිස් තණබිම්: properties ෂධීය ගුණ, භාවිතය, contraindications

සුප්රසිද්ධ අග්ගිස් (හෝ සැල්වියා) පැරණිතම plants ෂධීය ශාක වලින් එකකි. එය පුරාණ කාලයේ, පසුව මධ්‍යතන යුගයේ දී ව්‍යාප්ත වූ අතර අග්ගිස් විශේෂයෙන් plant ෂධීය ශාකයක් ලෙස වගා කරන ලදී. අග්ගිස් යනු මධ්‍යධරණි මුහුදේ උපන් ස්ථානයයි. අද එය බොහෝ යුරෝපීය රටවල (ප්‍රධාන වශයෙන් ඉතාලියේ සහ ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ) වගා කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සැල්වියා

අග්ගිස් තණබිම්: properties ෂධීය ගුණ, භාවිතය, contraindications

සුප්රසිද්ධ අග්ගිස් (හෝ සැල්වියා) පැරණිතම plants ෂධීය ශාක වලින් එකකි. එය පුරාණ කාලයේ, පසුව මධ්‍යතන යුගයේ දී ව්‍යාප්ත වූ අතර අග්ගිස් විශේෂයෙන් plant ෂධීය ශාකයක් ලෙස වගා කරන ලදී. අග්ගිස් යනු මධ්‍යධරණි මුහුදේ උපන් ස්ථානයයි. අද එය බොහෝ යුරෝපීය රටවල (ප්‍රධාන වශයෙන් ඉතාලියේ සහ ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ) වගා කෙරේ.
තව දුරටත් කියවන්න