ප්රවර්ගය සයිබීරියාවේ ඇපල් ගස්

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම ඇපල් ගස් වර්ග
සයිබීරියාවේ ඇපල් ගස්

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම ඇපල් ගස් වර්ග

ඇපල් ගස වේගවත් හා තරමක් පොදු ගසක් නොවූවත්, එය සයිබීරියානු කලාපයේ බොහෝ කලකට පෙර දක්නට නොලැබුණි. මෙයට හේතුව අයහපත් දේශගුණික තත්ත්වයන් ය. කෙසේ වෙතත්, සයිබීරියාව සඳහා ශීත har තුවේ හාඩි වර්ග විස්සකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද බෝ කර ඇත. අද අපි ඔබට කියන්නෙමු.

තව දුරටත් කියවන්න
සයිබීරියාවේ ඇපල් ගස්

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම ඇපල් ගස් වර්ග

ඇපල් ගස වේගවත් හා තරමක් පොදු ගසක් නොවූවත්, එය සයිබීරියානු කලාපයේ බොහෝ කලකට පෙර දක්නට නොලැබුණි. මෙයට හේතුව අයහපත් දේශගුණික තත්ත්වයන් ය. කෙසේ වෙතත්, සයිබීරියාව සඳහා ශීත har තුවේ හාඩි වර්ග විස්සකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද බෝ කර ඇත. අද අපි ඔබට කියන්නෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න