ප්රවර්ගය ජර්මානු මැදරට

රොටියේ ජනප්‍රිය වර්ග සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග
ජර්මානු මැදරට

රොටියේ ජනප්‍රිය වර්ග සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

මැලlar යනු ඇටවල පාටින් ඇති පලතුරු වල සදාහරිත පලතුරු ගසක් වේ. ඇටකටු ඇට හතරක් තිබේ. ගසේ උස මීටර් 10 ක්, කොළ දිගටි වේ. පළතුරු වල සම ඉතා ඝන වන නමුත් ඇතුළත ඉතා මෘදු හා ඇඹුල් රසයි. එය ඇපල්, ඇප්රිකොට් සහ ස්ට්රෝබෙරි සංයෝගයකි.

තව දුරටත් කියවන්න
ජර්මානු මැදරට

රොටියේ ජනප්‍රිය වර්ග සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

මැලlar යනු ඇටවල පාටින් ඇති පලතුරු වල සදාහරිත පලතුරු ගසක් වේ. ඇටකටු ඇට හතරක් තිබේ. ගසේ උස මීටර් 10 ක්, කොළ දිගටි වේ. පළතුරු වල සම ඉතා ඝන වන නමුත් ඇතුළත ඉතා මෘදු හා ඇඹුල් රසයි. එය ඇපල්, ඇප්රිකොට් සහ ස්ට්රෝබෙරි සංයෝගයකි.
තව දුරටත් කියවන්න