ප්රවර්ගය ලැවෙන්ඩර්

උයනේ ලැවෙන්ඩර්, වැඩෙන ලැවෙන්ඩර් රැකබලා ගැනීමේ නීති
ලැවෙන්ඩර්

උයනේ ලැවෙන්ඩර්, වැඩෙන ලැවෙන්ඩර් රැකබලා ගැනීමේ නීති

ප්රසන්න සුවඳ, නිශ්ශබ්දතාව, ආකර්ශනීය පෙනුම සහ විවිධාකාර ප්රායෝගික යෙදීම් බොහෝ විට ලැවෙන්ඩර් වඩාත් ජනප්රිය ශාකවලින් එකකි. ඇය සඳහා, රැකවරණය පිළිබඳ රහස් තිබේ. ඔබේ උද්යානයේ සැබෑ සැරසිලි බවට පත් කිරීම සඳහා ශාකයක් නිර්මාණය කළ යුතු කොන්දේසි සහ බීජ වලින් ලැවෙන්ඩර් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

තව දුරටත් කියවන්න
ලැවෙන්ඩර්

ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ භාවිතා කිරීම

පුරාණ රෝමයේ කාලවලදී පවා ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ ගැන දැනගන්නට ලැබුණි. ප්‍රතිබැක්ටීරීය ගුණ ඇති බැවින් ඇය අත් සේදීම සඳහා ස්නානය හා වතුරට එකතු කරන ලදී. එසේම, කුළුබඩු රසයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, එය අද ආහාර පිසීමට සහ බීම සෑදීමට භාවිතා කරන ලදී. පුරාණ කාලයේ සිට වර්තමානය දක්වා ලැවෙන්ඩර් හොඳ සුව ගුණ ඇති බැවින් සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ලැවෙන්ඩර්

උයනේ ලැවෙන්ඩර්, වැඩෙන ලැවෙන්ඩර් රැකබලා ගැනීමේ නීති

ප්රසන්න සුවඳ, නිශ්ශබ්දතාව, ආකර්ශනීය පෙනුම සහ විවිධාකාර ප්රායෝගික යෙදීම් බොහෝ විට ලැවෙන්ඩර් වඩාත් ජනප්රිය ශාකවලින් එකකි. ඇය සඳහා, රැකවරණය පිළිබඳ රහස් තිබේ. ඔබේ උද්යානයේ සැබෑ සැරසිලි බවට පත් කිරීම සඳහා ශාකයක් නිර්මාණය කළ යුතු කොන්දේසි සහ බීජ වලින් ලැවෙන්ඩර් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?
තව දුරටත් කියවන්න