ක්‍රිසන්තමම් ඇඳීම

වැටීම හා වසන්තයේ දී ක්‍රිසන්තමම් බද්ධ කරන්නේ කෙසේද?

Crysanthemums - වඩාත් ජනප්රිය උද්යාන මල් වලින් එකක්. වැටීම තුළ අවහිර වීමට පටන් ගෙන, දේශගුණය ඉඩ දෙන්නේ නම් ශීත until තුව තෙක් ඔවුන් උද්‍යානය අලංකාර කරයි. කෙසේ වෙතත්, මුල් ඉෙමොලිමන්ට් මල් මරා දැමිය හැකි අතර, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වීමට ඉඩ නොදේ. එසේම, ශාකයට අධික සීතලෙන් මිදීමට හැකිය, එබැවින් ක්‍රිසන්තමම් වැඩෙන විට මෙම ශාකයේ බද්ධ කිරීම පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න